Šance pro Mělník

Dne 23. a 24. září budou komunální volby, ve kterých rozhodnete, kdo povede naše město v příštích letech. Piráti spojili své síly se Stranou zelených, naše spolupráce vychází z přirozené shody na podobě Mělníka, ve kterém chceme žít. V našem městě není jiné politické uskupení, které by prosazovalo stejné ideály liberální politiky, zaměřovalo se na pomoc všem občanům města, preferovalo transparentní a odpovědné hospodaření a stavělo občany na první místo svých priorit.

5 našich základních priorit

Koncepční revitalizace sídlišť a zanedbaných částí Mělníka

Podpoříme koncepční revitalizaci sídlišť (včetně vhodného řešení parkovacích míst) a zanedbaných částí města.

Nulová tolerance hazardu a úplný zákaz hazardu na území Mělníka

Příjem z hazardu tvoří zhruba 4 % rozpočtu města. Současné vedení města argumentuje, že penězi z hazardu financuje sport. Nechceme, aby naše děti, třeba cestou na sport, chodili kolem kasín a heren.

Ráno projeďte Mělníkem rychleji a večer po práci zaparkujte

Ve spolupráci s odborníky chceme začít řešit dlouhodobý problém parkovacích míst na sídlištích. Například stavbou parkovacích domů tam, kde to bude výhodné. Městskou zeleň rušit nechceme.

Snížení horka v ulicích a zřízení pozice městského klimatologa

Potřebujeme více zeleně. Zeleň ochlazuje prostor kolem sebe a zadržuje vodu. Chceme zřídit pozici klimatologa, který bude mít vliv na podobu těchto úprav a v případě potřeby poradí i obyvatelům města.

Digitální radnice, úřady bez fronty si podávají clicky

Podporujeme takové úřední hodiny, které budou vyhovovat občanům města. Ještě důležitější však je, abychom na úřad nemuseli zbytečně. Všechny agendy, které je možné takto digitalizovat, musí umožňovat podání žádosti, zaplacení poplatku nebo vyplnění formuláře z domova.

Doprava

Vyženeme tranzitní dopravu mimo město

Právě budovaný průtah městem pomůže vnitřní dopravě města, ale neřeší tranzitní dopravu. S ohledem na plánovanou stavbu nové třípruhové silnice Praha-Mělník a obchvatu Liběchova otevřeme diskuzi na nejvhodnější vedení obchvatu města a necháme zpracovat odbornou studii.

Projeďte Mělníkem rychleji

Přivedeme na Mělník moderní technologie, které budou řídit provoz. Nebudete zbytečně čekat v kolonách a na červené. Zlepšíme průjezdnost městem bez nervů. Budeme se snažit prosadit stavbu obchvatu městské části Chloumek ve směru na Kokořínsko.

Zaparkujete, až přijedete z práce

Ve spolupráci s odborníky chceme začít řešit dlouhodobý problém parkovacích míst na sídlištích. Například stavbou parkovacích domů tam, kde to bude výhodné. Městskou zeleň rušit nechceme.

Projeďte Mělníkem rychleji

Přivedeme na Mělník moderní technologie, které budou řídit provoz. Nebudete zbytečně čekat v kolonách a na červené. Zlepšíme průjezdnost městem bez nervů. Budeme se snažit prosadit stavbu obchvatu městské části Chloumek ve směru na Kokořínsko.

Připravíme město na budoucnost

Město musíme připravit na provoz aut s alternativním pohonem. Až budou za několik let tato auta cenově dostupná, bude pozdě. Budeme podporovat výstavbu dobíjecích stanic.

Více cyklostezek pro větší bezpečí

Kde to bude možné, preferujeme cyklostezky jako samostatnou komunikaci. Zvýší to bezpečí cyklistů a řidičům přinese plynulejší dopravu bez nervů. Na vhodných místech podporujeme zřízení cyklostojanů a úschoven kol.

Cesty příjemné, bezpečné a bezbariérové pro pěší i cyklisty

Okrajové části města (Chloumek, Mlazice, Vehlovice, Slovany) propojíme s centrem, a to budováním chodníků, cyklostezek, bezpečných přechodů. Odstraníme bariéry bránící pohodlnému pohybu vozíčkářům a rodičům s kočárky.

Doprava u škol a školek

Zaměříme se na dopravu u škol a školek, tak aby bylo prostředí u nich bezpečné a podporovalo děti i rodiče v tom, aby se do škol dopravovali pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou.

Ekologie

Uspoříme městu peníze na energiích

Nakoupíme z evropských dotací solární panely a dáme je na střechy městských budov, aby byly efektivní, ale nerušily vzhled. Zateplíme budovy v majetku města, najdeme energetické úspory.

Vlastní výroba energie

Zavedeme podporu občanům a bytovým domům, aby si i oni mohli vyrábět vlastní energii. Výpomoc pro SVJ nebo bytová družstva v podobě poradenství, dotace nebo půjček, aby se i v bytových domech uspořila energie nebo si domy mohly vyrábět energii vlastní.

Snížíme horko v ulicích

Budeme prosazovat opatření na ochranu před změnou klimatu: zastínění hřišť, vodní prvky, zelené fasády a střechy. Potřebujeme více zeleně. Zeleň ochlazuje prostor kolem sebe a zadržuje vodu. Chceme zřídit pozici klimatologa, který bude mít vliv na podobu těchto úprav a v případě potřeby poradí i obyvatelům města.

Péče o městské parky

Budeme řádně pečovat o stávající zelené plochy a parky. Revitalizujeme park Na Podolí a Na Podhoří. Vytvoříme nová místa, kam bude radost chodit. Vybudujeme zastíněná dětská hřiště s pestřejší skladbou prolézaček.

Chloumecký les

Hospodaření v chloumeckém lese přizpůsobíme více zájmu zajištění rekreační funkce lesa, aby tento les řádně plnil funkci rekreačního zázemí pro Mělník.

Lepší nakládání s odpady

Podpoříme třídění bioodpadu i na sídlištích. Až třetinu odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, prověříme možnost stavby bioplynové stanice, kterou bude tento odpad pohánět. S pomocí moderních technologií zavedeme placení podle množství vyprodukovaného odpadu – kdo bude víc třídit, bude platit méně na poplatcích. Zajistíme možnost třídění odpadů i v centru města (a to nejen na kulturních akcích).

Hospodaření s vodou

Chceme co nejvíc zachycovat dešťovou vodu a používat ji například na zalévání a ochlazování. Zelenomodrá infrastruktura města bude nezbytnou součástí všech projektů.

Ne cirkusům s divokými zvířaty

Na městských pozemcích nepovolíme pořádání cirkusů s divokými zvířaty a prověříme možnost toto zakázat na celém území města Mělníka.

Bezpečnost a sociální politika

Nebezpečná místa

Větší bezpečnost ve městě. Klíčové je předcházení kriminalitě a rychlá reakce policie. Posílíme personálně městskou policii. Podpoříme strážníky v tom, aby vedle špatného parkování řešili také další problémy života ve městě. Chceme posílit komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.

Nulová tolerance hazardu

Příjem z hazardu tvoří zhruba 4 % rozpočtu města. Současné vedení města argumentuje, že penězi z hazardu financuje sport. Nechceme, aby naše děti, třeba cestou na sport, chodili kolem kasín a heren.

Extremismus

Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům. Chceme prosazovat nulovou toleranci k rasismu, obtěžování a všem formám diskriminace.

Veřejný prostor

Zbouráme Ameriku

Dotáhneme odstranění nefunkční budovy. Podpoříme rozparcelování a odprodej pozemků soukromníkům po menších částech, drobnější měřítko prospěje kvalitě a pestrosti města.

Revitalizace sídlišť

Podpoříme koncepční revitalizaci sídlišť (včetně vhodného řešení parkovacích míst) a zanedbaných částí města.

Komunitní plochy

Umožníme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity. Podpoříme vznik komunitních zahrad.

Participativní rozpočet

Podpoříme spravedlivé rozdělení peněz města a možnost občanů směřovat finance ve svém bezprostředním okolí na projekty, které jim dávají smysl.

Územní plán

Zajistíme zpracování kvalitního územního plánu. Jeho úpravu budeme odpovědně diskutovat s odborníky i občany. Posílíme pozici městského architekta.

Vodní prvky a pítka

Chceme více vodních prvků, které zpříjemní pobyt v rozpáleném městě. Podpoříme vybudování trvalých vodní prvků a instalaci pítek.

Reklamní smog

Vytvoříme manuál veřejného prostoru, který pomůže firmám a živnostníkům s tím, aby lépe označili své provozovny a aby se město zbavilo vizuálního smogu a starých nefunkčních reklam a cedulí odkazujících na již léta neexistující provozovny.

Bydlení

Bydlení pro mladé rodiny

Podpoříme dostupné bydlení pro mladé rodiny. Část městských bytů vyčleníme jako startovací byty pro mladé páry s dětmi. Postaráme se o spravedlivé přidělování městských bytů a výrazné zjednodušení procesu pro žadatele.

Nová bytová výstavba

Chceme od developerů peníze na zvelebení okolí při jejich developerských projektech, ne jenom postavit kostku a tu dobře prodat. Ať obohatí okolí staveb o malé parky, sochy, lavičky a potřebnou infrastrukturu. Nebudeme rozprodávat městské pozemky vhodné k bytové výstavbě. Podpoříme výstavbu družstevních bytů a samozřejmě budeme usilovat i o výstavbu bytů městských. Město už mnoho let nepostavilo žádné nové byty. Nastartujeme jejich výstavbu.

Vzdělání

Vzdělávání pro 21. století

rosadíme nový styl vzdělávání. Zavedeme do všech mělnických škol moderní výukové metody, zaškolíme učitele, aby chápali potřeby žáků a připravili je na život v rychlém a měnícím se 21. století. Podpoříme vznik tříd s důrazem na vnitřní motivaci dítěte (např. Montessori či waldorfská pedagogika).

Podpoříme programy pro zlepšení environmentální osvěty, finanční gramotnosti a výuku práce s novými technologiemi. Chceme férová výběrová řízení na ředitele škol. Pomůžeme s výukou jazyka pro ty, kdo nejsou původem z Česka, už od nejmenších dětí, což napomůže integraci.

Dostupné školky pro naše nejmenší

Zajistíme dostatek míst ve školkách, budeme podporovat zřizování nových školek. Podporujeme i vznik lesních školek a dalších alternativních forem předškolního vzdělávání, dětských skupin a mikro jeslí. Seženeme učitele a učitelky. Rodiče se tak budou moci věnovat své práci naplno.

Radnice

Řízení městských financí

Zasadíme se o vznik veřejného dlouhodobého investičního plánu a zefektivníme údržbu městského majetku. Zaměříme se na přípravu projektů s možností získání dotací. Nebudeme utrácet za nesmysly a rozprodávat městský majetek.

Otevřeme radniční média

Podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci. Budeme podporovat veřejné diskuze zastupitelů s občany, konané v různých městských částech, aby se mohl vyjádřit každý. Měsíčník Mělnická radnice by měl obsahovat více názorů opozičních zastupitelů.

Svobodný software

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software, kdekoliv je to možné. Radnice, školy a další organizace zřizované městem ušetří prostředky.

Přístupný úřad

Podporujeme takové úřední hodiny, které budou vyhovovat občanům města. Ještě důležitější však je, abychom na úřad nemuseli zbytečně. Všechny agendy, které je možné takto digitalizovat, musí umožňovat podání žádosti, zaplacení poplatku nebo vyplnění formuláře z domova.

SmartCity

Digitální technologie chceme využít všude tam, kde ulehčí život občanům města nebo sníží provozní náklady úřadu a jím spravovaných institucí. Tento princip se týká také oblasti tzv. chytrého města. Signalizace obsazených parkovacích míst, obsazených nabíjecích míst pro elektroauta, možnost nabíjení telefonů a další. Vše moderní není zároveň užitečné.

Sport a kultura

Více sportovišť, více sportu, více zdraví

Podpora všech druhů sportů je pro nás prioritou. Budeme podporovat projekt výstavby nové víceúčelové haly na míčové hry. Všem žadatelům o městské peníze budeme měřit stejným metrem.

Rozvoj kulturního života

Budeme hledat možnosti, jak do města dostat kulturní projekty podpořené z národních a mezinárodních grantů.

Podpoříme umění ve veřejném prostoru

Prosadíme zavedení víceletých grantů a nastavíme jasná pravidla přidělování dotací. Budeme podporovat akce pro seniory a nekomerční kulturu.

Podpoříme umění ve veřejném prostoru

Prosadíme zavedení víceletých grantů a nastavíme jasná pravidla přidělování dotací. Budeme podporovat akce pro seniory a nekomerční kulturu.

Kino

Chceme mít na Mělníku kino, proto podpoříme jeho zřízení a provoz.

Podnikání

Už žádné další supermarkety

Nechceme další vylidňování centra města. Všichni musíme mít možnost také zde nakoupit, slušně se naobědvat nebo využít další služby. Chceme podporovat různorodost. Nechceme další supermarkety. Podpoříme drobné podnikatele, živnostníky a farmáře. Město musí být místem pro lidi a pro život.

Zdravotnictví

Dostatek praktiků, pediatrů a zubařů

Budeme se snažit vytvořit podmínky pro provoz nových ordinací (například v městských prostorách), které nyní ve městě chybí. Také ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Pro chybějící zdravotníky nabídneme zajištění odpovídajících městských bytů.

Náš tým

Podařilo se nám navolit skvělý tým, ve kterém máme osobnosti s širokým rozsahem zájmů a odborných zkušeností. V našem městě není jiné politické uskupení, které by prosazovalo stejné ideály liberální politiky, zaměřovalo se na pomoc všem občanům města, preferovalo transparentní a odpovědné hospodaření a stavělo občany na první místo svých priorit.

1

Martin Vlček

37 let, UI/UX designér, místopředseda Pirátů Mělník, člen Pirátské strany

Na Mělníku jsem strávil celý svůj dosavadní život a slovy Václava Havla „naše město nevzkvétá“. Problémy narůstají, zásadní věci se neřeší, pachuť z komunální politiky je veliká. Nechtěl jsem být pouhým kritikem na sociálních sítích či v hospodách a proto jsem v roce 2021 založil místní sdružení Pirátské strany. Jsem vyznavačem transparence a svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti a právě tyto pilíře chci převést do komunální politiky. Jako zastupitel se chci zaměřit na tři základní témata, a to otevřenost radnice, rozvoj města a smartcity. V rámci svého volného času se věnuji především své rodině a svému australskému ovčákovi.

2

Ing. Robert Šenk

45 let, vedoucí oddělení a lesník na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, člen Strany zelených

Jsem lesní inženýr, od roku 2000 pracuji na Správě CHKO Kokořínsko. Profesně se tedy zaměřuji na ochranu přírody, lesnictví a péči o krajinu. V roce 2011 jsem vstoupil do Strany zelených. Od roku 2016 předsedám Komisi životního prostředí při Radě města Mělník. Zajímám se o svět kolem sebe. Není mi lhostejný stav veřejných prostranství. Rád bych prosadil revitalizaci parku Na Podolí a zrušení provozování automatového hazardu na celém území města.

3

Jakub Kafka

35 let, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti, navržen za Piráty

Je mi 35 let, jsem hrdý otec 2 synů a na Mělníku žiji 5. rokem. Město jsem si za tu dobu zamiloval, ale zároveň si všímám po léta nedostatečně, nebo vůbec neřešených problémů. Troufám si tvrdit, že potenciál Mělníka jako města pro život není zdaleka vyčerpán. Ostatně nelichotivé 148. místo v žebříčku kvality života v jednotlivých městech ČR za rok 2021 mluví za sebe. Pevně věřím, že nejsem jediný, kdo si myslí, že máme zkrátka na víc. Profesně se věnuji obchodu v oblasti digitálního tisku a informačních technologií. Rád bych přispěl příslovečnou špetkou do mlýna svými znalostmi a zkušenostmi ze světa IT a nezadržitelného procesu digitalizace. Věřím, že město 21. století by mělo sloužit primárně svým občanům a poskytnout jim zázemí pro osobní rozvoj a rodinný život. Volný čas trávím se svou rodinou. Rád cestuji, čtu, sportuji a zajímám se o kulturu a nové trendy v informačních technologiích a environmentální sféře.

4

Pavel Frutos, DiS.

47 let, fyzioterapeut, člen Strany zelených

Pracuji jako fyzioterapeut v mělnické nemocnici. Těší mě, když za sebou vidím úspěchy. Ve volném čase se věnuji rodině, se kterou rád podnikám výlety do přírody a prohlubuji sobě i dětem znalosti o ní. Zároveň mě velmi naplňuje moje zahrada. Je pro mě důležité, aby člověk vnímal změny na naší planetě. A věřím, že i drobná změna u sebe samého pomůže celku. Přeji si, aby se Mělník postupem času přiblížil ke světovým městům, kde je udržitelnost a ekologie zcela samozřejmá věc, abychom tu zanechali stopu pro lepší život dalším generacím.

5

Ing. arch. Eva Ježdíková

34 let, architektka, nezávislá kandidátka
6

Ing. Miroslava Soukupová

39 let, věda a výzkum v ochraně ŽP, nezávislá kandidátka
7

Mgr. Aida Legnerová

54 let, výtvarnice a středoškolská profesorka, nezávislá za Piráty
8

Mgr. David Třešňák

41 let, projektant územních plánů, nezávislý za Zelené
9

PhDr. Bedřich Marjanko

65 let, historik, nezávislý za Piráty
10

Rostislav Zelenka

65 let, technik, nezávislý za Piráty
11

Ing. Kateřina Dvořáková

28 let, mateřská dovolená, nezávislá za Zelené
12

Mgr. Tomáš Vlček

58 let, Doktorand Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK, nezávislý za Piráty
13

Ing. Hana Smržová

38 let, specialista GIS, nezávislá za Zelené
14

Tereza Hejsková

28 let, podnikatelka, nezávislá za Piráty
15

Marcela Kolářová

69 let, fotografka, nezávislá za Zelené
16

Martin Pátra

43 let, administrátor logistiky, nezávislý za Piráty